REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MW DISPLAYS

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z YOOBEE SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu MW DISPLAYS oraz składania Zamówień na produkty i usługi określone w Sklepie za pośrednictwem Sklepu i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Sklep udostępniany jest na stronie https://mw-displays.pl/ przez YOOBEE, będącej właścicielem Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi odpowiednio regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Uśude oraz umowę sprzedaży określonych produktów i/lub usług.
 4. Ze Sklepu mogą korzystać wyłącznie profesjonalni przedsiębiorcy (w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) w zakresie prowadzonej przez nich działalności przy założeniu, że korzystanie ze Sklepu ma dla nich charakter ściśle zawodowy. Niniejszy Regulamin nie jest kierowany do konsumentów i przedsiębiorców w zakresie wykraczającym poza zakres ich zawodowej działalności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. odpowiednio w rozumieniu art. 22(1) i art. 385(5)). Dotyczy to również możliwości składania Zamówień za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe, system informatyczny Klienta określonych wymogów technicznych, wskazanych w Regulaminie.
 6. Wszelkie treści / informacje umieszczone w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc, a nie ofertę w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

II. DEFINICJE:

 1. YOOBEE – Yoobee sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka-Leszczyny (44-238), ul. Pojdy 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947439, NIP: 6423235073, REGON 521005534, wysokość kapitału zakładowego 200.000,00 zł.
 2. Cennik – dokument udostępniany na stronie internetowej www.mw-displays.pl zawierający produkty oraz usługi proponowane przez YOOBEE oraz ich ceny.
 3. Klient – wyłącznie (1) profesjonalny przedsiębiorca / osoba fizyczna działająca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przy założeniu, że korzystanie ze Sklepu ma dla niej charakter ściśle zawodowy, (2) osoba prawna i/lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - którzy korzystają ze Sklepu i zawierają umowy objęte niniejszym Regulaminem. Sklep oraz niniejszy Regulamin nie jest kierowany do konsumentów i przedsiębiorców w zakresie wykraczającym poza zakres ich zawodowej działalności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. odpowiednio w rozumieniu art. 22(1) i art. 385(5)).
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu i zasady składania oraz realizacji Zamówień, stanowiący integralną część każdego Zamówienia, dostępny na stronie www.mw-displays.pl.
 5. Wzór Towaru – przykładowy towar (przedmiot) z Cennika YOOBEE dostępny w siedzibie YOOBEE lub który może być dostarczony w jednej sztuce do Klienta, na preferencyjnych warunkach, umożliwiający Klientowi sprawdzenie właściwości i jakości określonego rodzaju towaru przed jego zakupem. Zamówienie Wzoru Towaru jest możliwe wyłącznie w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy Klientem a YOOBEE, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku YOOBEE określa warunki udostępnienia danego Wzoru Towaru lub może odmówić zaprezentowania / przesłania Wzoru Towaru danemu Klientowi, bez podania przyczyny i bez żadnych konsekwencji.
 6. Zamówienie – zamówienie Klienta stanowiące jego wiążącą ofertę kupna towaru lub usług objętych Cennikiem, na warunkach tam określonych, składane (1) za pośrednictwem Sklepu lub (2) za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@mw-displays.pl.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez YOOBEE pod adresem www.mw-displays.pl, którego zasady korzystania określa niniejszy Regulamin.

III. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 1. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują w zakresie korzystania ze Sklepu oraz wszelkich umów (Zamówień) zawieranych za pośrednictwem Sklepu i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, pomiędzy YOOBEE (jako sprzedawcą) a Klientem (jako kupującym), w zakresie produktów i usług objętych Cennikiem.
 2. Cennik nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 ani 66(1) Kodeksu Cywilnego.
 3. Strony zgodnie wyłączają w zakresie składania i przyjmowania zapytań i odpowiedzi na zapytania stosowanie art. 68(2) oraz 69 Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku ustalenia w konkretnym, zaakceptowanych przez YOOBEE Zamówieniu szczególnych postanowień, wyłączających lub modyfikujących niniejszy Regulamin, postanowienia Zamówienia są wiążące.
 5. YOOBEE nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że Klient wyraźnie zwróci się w tej sprawie do YOOBEE, a YOOBEE w drodze wyraźnego oświadczenia wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. W razie rozbieżności pomiędzy takimi dokumentami Klienta, a niniejszym Regulaminem i/lub danym Zamówieniem, wiążący jest niniejszy Regulamin i dane Zamówienie.

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU:

 1. W ramach Sklepu Klienci są uprawnieni do korzystania z następujących, bezpłatnych usług:
  1. przeglądanie produktów i innych treści / grafik umieszonych w Sklepie,
  2. założenie oraz korzystanie z Konta, w tym bieżące administrowanie Kontem, w szczególności poprzez wprowadzanie zmian / aktualizację danych,
  3. zamawianie produktów / usług w ramach Konta, w tym korzystanie z funkcjonalności koszyka,
  4. prezentowanie spersonalizowanych treści reklamowych w ramach Sklepu / Konta;
 2. Minimalne wymagania techniczne dla korzystania ze Sklepu, które zobowiązany jest spełnić Klient, to:
  1. komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa w wersji aktualnej na dzień korzystania ze Sklepu;
  3. aktywny adres e-mail Klienta oraz dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób nienaruszający przepisów prawa i dobrych obyczajów, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej YOOBEE oraz osób trzecich.

V. REJESTRACJA, KONTO:

 1. Dla korzystania z Konta wymagana jest rejestracja w Sklepie tj.:
  1. wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji,
  2. akceptacja przez Klienta Regulaminu,
  3. potwierdzenie rejestracji.
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Klient zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 3. Podczas rejestracji Klientowi udostępniana jest także informacja o przetwarzaniu jego danych osobowych. Informacja jest również na stałe dostępna do pobrania na stronie Sklepu.
 4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy YOOBEE, a Klientem, której przedmiotem jest korzystanie z Konta.
 5. YOOBEE zaleca, aby Klient tworząc hasło do Konta stworzył unikalne hasło składające się z co najmniej 12 znaków zawierających duże i małe litery oraz znaki specjalne (np. #,@,$).
 6. Dane Klienta podane w formularzu rejestracji i aktualizowane podczas korzystania z Konta powinny być zawsze prawdziwe i aktualne.
 7. Konto to usługa świadczona nieodpłatnie przez czas nieokreślony. W każdej chwili Klient jest uprawniony do usunięcia Konta poprzez przesłanie YOOBEE takiego żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@mw-displays.pl lub pisemnie na adres YOOBEE. Żądanie usunięcia Konta nie wymaga wskazania przyczyny.

VI. ZAMÓWIENIE, ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY:

 1. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem Sklepu,
  2. za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu konieczne jest:
  1. utworzenie konta w Sklepie i pełna akceptacja Regulaminu,
  2. dodanie produktów / usług do koszyka,
  3. uzupełnienie danych do wysyłki obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nazwę firmy i nr NIP,
  4. wybór sposobu dostawy,
  5. wybór rodzaju płatności,
  6. potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta,
  7. dokonanie płatności.
 3. Przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Sklepu:
  1. do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez YOOBEE za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres podany przez Klienta,
  2. jeśli Zamówienie nie może być zrealizowane w całości lub w części, YOOBEE – zamiast potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w lit. a powyżej – niezwłocznie po jego otrzymaniu, poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klient zdecyduje czy składa Zamówienie częściowe czy całkowicie od niego odstępuje i otrzyma zwrot dokonanej wpłaty. Komunikacja w tym zakresie odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail konieczne jest wysłanie przez Klienta wiadomości e-mail na adres info@mw-displays.pl, zawierającej:
  1. dokładne określenie zamawianych produktów / usług i ich ilości,
  2. wskazanie danych do wysyłki obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nazwę firmy i nr NIP,
  3. określenie preferowanego sposobu dostawy.
 5. Przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail:
  1. do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez YOOBEE za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres podany przez Klienta, z zastrzeżeniem, że dla skuteczności umowy, w wybranych przypadkach, YOOBEE może żądać odesłania podpisanego przez Klienta Zamówienia w określonym terminie,
  2. jeśli Zamówienie nie może być zrealizowane w całości lub w części, YOOBEE – zamiast potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w lit. a powyżej – niezwłocznie po jego otrzymaniu, poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klient zdecyduje czy składa Zamówienie częściowe czy całkowicie od niego odstępuje i otrzyma zwrot dokonanej wpłaty. Komunikacja w tym zakresie odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. W każdym przypadku złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza pełną akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu i jego zastosowanie do danego Zamówienia.
 7. Klient jest uprawniony do zawnioskowania o odroczoną płatność dla danego Zamówienia, wymaga to jednak wcześniejszej wyraźnej akceptacji YOOBEE w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i/lub wyraźnego potwierdzenia przez YOOBEE za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 8. Sposób i termin dostawy oraz koszty z tym związane są potwierdzane przez YOOBEE w przyjęciu Zamówienia.
 9. W przypadku Zamówienia usługi wydruku grafik Klient zobowiązany jest dostarczyć, we wskazanym przez YOOBEE terminie, wzór graficzny za pośrednictwem wiadomości e-mail, zapisany w formacie pdf zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie mw-displays.pl lub wskazanymi przez YOOBEE w wiadomości e-mail.
 10. YOOBEE nie odpowiada za niedotrzymanie terminu wykonania danego Zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od YOOBEE, w szczególności w razie braku współdziałania ze strony Klienta, niedostarczenia uzgodnionych materiałów / wzorów, w ustalonym terminie, formacie itd. W takim przypadku YOOBEE wezwie Klienta do odpowiedniego działania i w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, ma prawo wstrzymać dalsze prace i odstąpić od Zamówienia w terminie 30 dni od bezskutecznego wezwania lub rozwiązać umowę objętą danym Zamówieniem w trybie natychmiastowym z obciążeniem Klienta kosztami, jakie już YOOBEE poniosło do tego czasu.
 11. Opracowanie przez YOOBEE materiałów, w tym dostarczonych przez Klienta, jest dodatkowo płatne, cena takich usług jest ustalana indywidualnie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Klient w ramach uzgodnionego wynagrodzenia co do zasady ma prawo do 2 tur poprawek do materiałów opracowywanych przez YOOBEE, zgłoszonych w terminie 3 dni, chyba że coś innego wynika z Zamówienia. Poprawki zgłaszane po akceptacji materiału lub odpowiednio każda trzecia poprawka będzie dodatkowo wyceniana. Dodatkowe poprawki wydłużają realizację przedmiotu Zamówienia, za co YOOBEE nie odpowiada. Jeśli w terminie 3 dni od przekazania danych prac, Klient nie zgłosi poprawek przyjmuje się, że materiały zostały przez niego zaakceptowane. Opracowane materiały nie są przekazywane Klientowi w plikach otwartych, chyba że coś innego wynika z Zamówienia.
 13. Termin realizacji Zamówienia obejmującego usługę wydruku grafiki YOOBEE potwierdza w za pośrednictwem wiadomości e-mail po otrzymaniu akceptacji Klienta na dany projekt wykonania znakowania.
 14. Klient nie ma prawa do rozwiązania umowy lub anulowania Zamówienia po zawarciu danej umowy na zasadach określonych w Regulaminie, chyba że takie uprawnienie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 15. W przypadku umów zawieranych z Klientami w ramach niniejszego Regulaminu odpowiedzialność YOOBEE z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 16. Odpowiedzialność ogólna YOOBEE z tytułu danej umowy (Zamówienia) ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia YOOBEE (ceny produktów / usług) objętego danym Zamówieniem. Odpowiedzialność YOOBEE nie obejmuje ew. utraconych korzyści Partnera.

VII. ZASADY DOSTAWY:

 1. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Polski oraz może być realizowana za granicą z zastrzeżeniem, że koszty dostawy ponosi Klient, chyba że coś innego wynika z potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 2. W ramach składania Zamówienia Klient wybiera lub określa preferowany sposób dostawy.
 3. Klient ponosi koszty dostawy, chyba że coś innego wynika z konkretnej umowy.
 4. Możliwe formy, koszty i termin dostaw określone są w ramach Sklepu.
 5. Na termin dostawy składają się:
  1. termin wysyłki Zamówienia, tj. przekazania produktów wybranemu przewoźnikowi, oraz
  2. termin dostawy, tj. czas od odebrania przesyłki przez przewoźnika do momentu podjęcia pierwszej próby doręczenia przesyłki na adres Klienta.
 6. Kwoty uprawniające do zawnioskowania do YOOBEE o dostawę na koszt YOOBEE to 500 zł netto.
 7. Towar dostarczony Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, jeśli jest zgodny z Zamówieniem.

VIII. CENY:

 1. Wszystkie podawane przez YOOBEE ceny, w tym ceny opracowania graficznego i wykonania grafik, są cenami netto. Podane ceny nie obejmują̨ w szczególności: podatku VAT, kosztów transportu i ew. ubezpieczenia, cła oraz innych podatków i świadczeń publiczno-prawnych, wynikających z nabycia towarów / usług przez Klienta i realizacji danej umowy.
 2. Wszelkie ceny w YOOBEE są wyrażone w złotych polskich, chyba że z potwierdzenia przyjęcia Zamówienia wynika inna waluta.
 3. W przypadku gdy po złożeniu Zamówienia doszło do znacznego podniesienia kosztów wynikających w szczególności z podniesienia cen dostawców lub wahań kursów walut, YOOBEE jest uprawiony do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w okresie 30 dni do dnia powzięcia wiadomości o wyżej wskazanej zmianie cen i rzeczywistych warunkach finansowych realizacji Zamówienia, chyba że strony Umowy porozumieją się co do nowych warunków cenowych realizacji Zamówienia. Przez znaczne podniesienie kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć w szczególności sytuację, gdy cena Towaru i ew. jego dostarczenia określona w Umowie nie pokrywa kosztów YOOBEE ponoszonych przez YOOBEE w celu realizacji Umowy. YOOBEE (w najszerszym dopuszczalnym zakresie) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta (w szczególności utracone korzyści i szkody pośrednie) wynikające z braku realizacji Zamówienia na pierwotnych warunkach.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI I RABATY:

 1. Możliwe formy płatności i ich ewentualne dodatkowe koszty określone są w ramach Sklepu. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail zasady płatności ustalane są indywidualnie. Strony mogą także ustalić płatność gotówką. W każdym przypadku wiążąca Klienta forma płatności jest określana z potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane (o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail), jeśli Klient (wybierając przedpłatę) nie dokona płatności na ustalonych zasadach i w uzgodnionym terminie.
 3. Przez dokonanie płatności rozumiane jest zaksięgowane wpłaty Klienta na rachunku bankowym YOOBEE.
 4. YOOBEE dostarczy Klientowi fakturę VAT obejmującą Zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.
 5. YOOBEE każdorazowo może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości Zamówienia, co zostanie przez YOOBEE wskazane w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 6. W przypadku gdy Klient opóźnia się w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia, YOOBEE może wstrzymać się ze spełnieniem wszelkich świadczeń, do których zobowiązany jest na podstawie danego Zamówienia i/lub innych Zamówień złożonych przez tego Klienta do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich wymagalnych kwot wynagrodzenia, o czym YOOBEE poinformuje Klienta co najmniej za pośrednictwem wiadomości e-mail. W takim przypadku YOOBEE uprawnione jest także do cofnięcia wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi przywilejów (rabatów, upustów, płatności z odroczonym terminem itp.) i/lub do natychmiastowego wypowiedzenia umowy i/lub do odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia w terminie do 30 dni od przekroczenia przez Klienta terminu płatności.
 7. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez YOOBEE faktur w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

X. EKSPORT I IMPORT:

 1. Dostarczone przez YOOBEE Towary są przeznaczone do użytku i wykorzystania na terytorium Polski. YOOBEE nie weryfikuje i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie towarów / usług poza granicami Polski.

XI. PRAWA AUTORSKIE:

 1. W sytuacji, gdy do wykonania Umowy przez YOOBEE konieczne jest wykorzystanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej dostarczanych przez Klienta, w tym w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego i in.),wizerunków lub praw wynikających z dóbr osobistych i in. – za przestrzeganie tych praw, zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który przedmioty tych praw udostępnił w jakikolwiek sposób YOOBEE w celu wykonania Umowy. YOOBEE nie korzysta z ww. praw inaczej jak w imieniu i na rzecz Klienta w celu wykonania Umowy.
 2. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne do wykonania Umowy prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, które mają być wykorzystane przy realizacji Umowy. Na żądanie YOOBEE Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami własności intelektualnej, które mają być wykorzystane przy realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, YOOBEE jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub do odstąpienia do umowy w terminie 30 dni do daty otrzymania wezwania przez Klienta i jego bezskuteczności, a Klient będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz YOOBEE wydatków poniesionych do tego czasu w celu wykonania Umowy.
 3. Jeżeli na skutek realizacji Umowy przez YOOBEE zostaną naruszone prawa osób trzecich, Klient na mocy niniejszej Umowy, zwalnia YOOBEE od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji Umowy praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu obciąża wyłącznie Klienta.
 4. W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczenia przeciwko YOOBEE Klient zobowiązuje się do opłacenia obrony prawnej przez profesjonalnego prawnika, którego może także zatrudnić YOOBEE, do aktywnego udziału w obronie przed roszczeniami (ewentualnie także w zakresie zawarcia ugody) oraz do niezwłocznego zaspokojenia prawomocnych roszczeń osób trzecich i zwolnienia YOOBEE z odpowiedzialności wobec osób trzecich.
 5. W przypadku, gdy w wykonaniu Zamówienia zostanie stworzony przez YOOBEE utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwór), JU udziela Klientowi licencji na korzystanie z tych utworów. Udzielenie licencji do danego utworu następuje z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia za dane prace/usługi, w wyniku których powstał dany utwór.
 6. Utwory mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie w celu, dla jakiego zostały stworzone i tylko w ramach działalności prowadzonej przez Klienta (chyba że dane Zamówienie wyraźnie zastrzega inaczej).
 7. YOOBEE nie przekazuje licencji, ani autorskich praw majątkowych do poszczególnych elementów utworów (jako osobnych elementów), w szczególności praw do czcionek oraz materiałów stanowiących tzw. grafiki stockowe lub bazujących na licencjach typu Royalty Free. Poszczególne utwory mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie jako dany utwór stanowiący całość.
 8. Udzielenie licencji do utworów stworzonych przez YOOBEE następuje na następujących polach eksploatacji, w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 9. YOOBEE zapewnia, że udzielenie licencji nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych JU ani osób trzecich, jednak Klient jest zobowiązany do poinformowania YOOBEE, jeśli chce wykorzystywać dany materiał na większą skalę tj. gdy materiał, który bazuje na licencjach stockowych lub typu Royalty Free i wymagałby wykupienia płatnej wersji danej grafiki / materiału (koszt taki ponosi wtedy Klient).
 10. Całkowite wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji w uzgodnionym zakresie zawiera się w wynagrodzeniu YOOBEE określonym w danym Zamówieniu.

XII. POUFNOŚĆ:

 1. Każda ze Stron zobowiązuje się, że nie wykorzysta ani nie ujawni jakiejkolwiek osobie trzeciej informacji poufnych określonych w niniejszym paragrafie oraz dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapobiec wykorzystaniu lub ujawnieniu informacji poufnych.
 2. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez okres trwania umowy (Zamówienia) oraz przez okres 3 lat od jej rozwiązania.
 3. Za informacje poufne Strony uważają w szczególności: informacje otrzymane lub uzyskane wskutek lub w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, odnoszące się w szczególności do negocjacji i postanowień umowy, nieujawnione wcześniej do wiadomości publicznej, jakiekolwiek informacje zawodowe, handlowe, techniczne, technologiczne, finansowe lub organizacyjne dotyczące Strony, o których druga Strona dowiedziała się w ramach i w związku z zawarciem Umowy.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w następujących przypadkach:
  1. gdy informacje poufne są (bez żadnych wątpliwości) uprzednio powszechnie znane;
  2. gdy informacje poufne zostały powzięte przez Stronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy;
  3. gdy ujawnienie informacji poufnych jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  4. gdy Strony wyrażą zgodę na piśmie na ujawnienie informacji poufnych.
 5. 5. Strony zobowiązanie są niezwłocznie, wzajemnie informować się o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 4 powyżej 6. Strony zobowiązują się do podjęcia uzasadnionych niezbędnych czynności do zapewnienia, że żadna z osób otrzymująca informację poufną w ramach współpracy Stron, w tym doradcy Stron, nie ujawni informacji poufnej zarówno w całości jak i w części osobom trzecim z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu.

XIII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Klient ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (o świadczenie usług udostępnianych za pośrednictwem Sklepu) – w każdym czasie, bez podania przyczyny, składając YOOBEE stosowne oświadczenie w tym zakresie, w wybranej formie.
 2. YOOBEE uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (o świadczenie usług udostępnianych za pośrednictwem Sklepu) – w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z następujących ważnych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa, które mają wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta,
  2. zmiany interpretacji ww. przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  3. zmiany sposobu świadczenia usług spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi,
  4. zmiany zakresu lub świadczenia usług, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych niniejszym Regulaminem,
  5. rażącego naruszenia zasad korzystania ze Sklepu.
 3. W ww. zakresie YOOBEE zobowiązane jest złożyć Klientowi odpowiednie oświadczenie o rozwiązaniu umowy, przesyłając je za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w ramach Konta.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin i Zamówienia podlegają prawu polskiemu.
 2. W przypadkach wątpliwych Strony będą dokonywać takiej wykładni , która w najszerszym możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z przepisami prawa realizacji umowy.
 3. W przypadku gdyby okazało się, że dla swej pełnej skuteczności prawnej jakiekolwiek postanowienie Regulaminu lub Zamówienia Umowy wymagałoby zachowania szczególnej formy prawnej, Strony zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów uzupełniających lub podjęcia innych czynności prawnych, w takiej treści i formie, jakie okażą się konieczne, w taki sposób, aby łącząca strony umowa oraz jej realizacja nie doznały uszczerbku.
 4. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie okazało się nieważne w całości lub w części, strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami w najszerszym dopuszczalnym zakresie; pozostałe postanowienia Regulaminu / Zamówienia pozostają ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub – w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne – do zawarcia takiej umowy uzupełniającej lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, i w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację Umowy lub uregulowania stosunków między stronami.
 5. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia umów, wymagają pod rygorem nieważności potwierdzenia tego przez YOOBEE w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć z realizacji umów.
 7. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów związanych z daną umową jest wyłącznie prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę YOOBEE.
 8. YOOBEE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Każdy Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie przez YOOBEE na stronie Sklepu informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie YOOBEE w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania ze Sklepu, przy czym brak informacji o niezaakceptowaniu nowego regulaminu uznaje się za jego akceptację. Informacja o braku akceptacji zmodyfikowanego regulaminu przez Klienta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług Konta z dniem wejścia w życie nowej jego wersji, a Zamówienia w toku są realizowane na dotychczasowych zasadach.


Wersja obowiązująca od dnia 1.03.2024 r.