MW  /   /  Regulamin

Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy MW DISPLAYS

Art. 1 Definicje

1. MW DISPLAYS  jest marka firmy Yoobee s.c. z siedzibą przy ul. Pojdy 38, 44-238 Czerwionka-Leszczyny wpisana do rejestru działalności gospodarczej

2. KLIENT – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera umowę handlową z MW DISPLAYS lub składa stosowne „Zamówienie” w zakresie „oferty handlowej” MW DISPLAYS.

3. TOWAR – różnego rodzaju przedmioty objęte ofertą katalogową oraz usługi we wskazanym zakresie, w szczególności znakowania upominków reklamowych stanowiące przedmiot działalności MW DISPLAYS.

4. OFERTA HANDLOWA – towary oferowane do sprzedaży i/lub dostawy przez MW DISPLAYS, w szczególności wskazane w katalogu MW DISPLAYS i na firmowej stronie internetowej www.mw-displays.pl. Zawartość katalogów oraz strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

5. ZAMÓWIENIE – w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub poprzez stronę www.mw-displays.pl. zamówienie złożone przez Klienta na towary lub usługi z oferty MW DISPLAYS wskazanej w punkcie 4., na podstawie której zamawia on lub dokonuje rezerwacji towarów lub usług. W zamówieniu podać należy w szczególności: dane identyfikacyjne Klienta, dokładne określenie przedmiotu Zamówienia oraz dokładne informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności w zakresie znakowania towarów.

6. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA – oświadczenie MW DISPLAYS złożone w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub poprzez stronę www.mw-displays.pl, w którym następuje ostateczne potwierdzenie ilości zamówionego towaru, jego ceny oraz termin realizacji zamówienia.

7. OGÓLNE WARUNKI – stanowią regulamin obowiązujący przy składaniu zamówień w MW DISPLAYS oraz określają wzajemne prawa i obowiązki Stron umowy. „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw” stanowią integralną część umowy.

8. UMOWA – ustalenie istotnych warunków sprzedaży lub dostawy pomiędzy Stronami umowy, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta oraz pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

9. DZIEŃ ROBOCZY – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Art. 2 Zakres obowiązywania

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują w zakresie umów sprzedaży produktów określonych w Ofercie Handlowej, dostaw oraz wszelkich innych umów zawieranych pomiędzy MW DISPLAYS występującej w charakterze sprzedawcy a jej Klientami.

2. Ogólne warunki umów nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez MW DISPLAYS o ich nieobowiązywaniu w konkretnej umowie z Klientem. Oświadczenie złożone przez MW DISPLAYS o nieobowiązywaniu ogólnych warunków umów ma zastosowanie tylko w stosunku do konkretnej umowy i nie może mieć zastosowania do innych umów z danym kontrahentem, chyba że wyraźnie wynika to z danego oświadczenia.

3. MW DISPLAYS nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.

4. Z wyjątkiem właściciela MW DISPLAYS i pełnomocników legitymujących się ważnym upoważnieniem, żaden z pracowników MW DISPLAYS nie jest uprawiony do zmiany oraz ustalania odmiennych postanowień ogólnych warunków umów.

Art. 3 Oferty, zamówienia i zawarcie umowy

1. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez MW DISPLAYS lub dostarczenia zamówionego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunków.

2. W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym zamówieniu postanowień wyłączających lub modyfikujących ogólne warunki umów wygasają one z chwilą realizacji umowy i nie mają zastosowania do innych zamówień i umów pomiędzy Klientem a MW DISPLAYS, o ile nie wynika to z wyraźnego oświadczenia MW DISPLAYS.

3. Klient nabywa towar na podstawie wzorów MW DISPLAYS.

4. Odpowiedzi na zapytania ofertowe składane przez Klienta do MW DISPLAYS ważne są przez 14 dni, licząc od daty ich wysłanie przez MW DISPLAYS, o ile w odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.

5. Klient składając po raz pierwszy zamówienie w MW DISPLAYS zobowiązuje się wraz z zamówieniem dostarczyć poświadczone przez siebie aktualne kopie następujących dokumentów:

- wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- decyzji w sprawie nadania NIP,

- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

6. MW DISPLAYS może wstrzymać się z realizacją zamówienia/umowy w sytuacji, gdy Klient nie dostarczy wszystkich wymaganych w pkt. 5 powyżej dokumentów.

7. Zamówienia przyjmowane są mailowo lub poprzez stronę www.mw-displays.pl

8. Termin realizacji składanych zamówień jest każdorazowo ustalany przez MW DISPLAYS w trakcie przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowy termin realizacji produktów z katalogu MW DISPLAYS wynosi 24-48 godzin. Jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku zamówienia dużych ilości produktu lub braku stanów magazynowych. Warunki oraz termin realizacji winny być każdorazowo potwierdzone przez firmę MW DISPLAYS, aby były obowiązujące.

9. Klient zobowiązany jest do:

- bieżącego aktualizowania wpisu (odpisu) z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- bieżącego aktualizowania numeru REGON oraz decyzji z nadaniu numeru NIP,

- poinformowania na piśmie o każdym zdarzeniu (fakcie) mającym wpływ na sytuację finansową Klienta, w tym w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej, czy wypłacalności Klienta, zagrożeniem upadłością lub likwidacją oraz gdy zostanie złożony jakikolwiek wniosek w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym, dotyczącym Klienta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Art. 4 Dostawa

1. O ile umowa nie będzie stanowić inaczej, kontrahent zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru z magazynu MW DISPLAYS w ustalonym dniu własnym transportem lub poprzez zamówioną firmę kurierską. W przypadku niewskazania przez kontrahenta firmy kurierskiej, MW DISPLAYS wyśle towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje refakturując koszt dostawy na warunkach określonych poniżej.

2. Dostawa towaru z katalogu MW DISPLAYS o wartości powyżej 500 zł netto odbywa się na koszt firmy MW DISPLAYS pod jeden wskazany adres na  terytorium Polski. Zamówienia o wartości poniżej 500 zł netto odbywają się na koszt Klienta.

3. Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w artykule „Reklamacje” oraz „Wzory”.

4. W przypadku nieodebrania towaru przez kontrahenta w terminie umówionym, MW DISPLAYS – o ile będzie to możliwe – dokona przechowania towaru na koszt i niebezpieczeostwo klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na kontrahenta z chwilą kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać towar) lub MW DISPLAYS uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania kontrahentowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie MW DISPLAYS uprawiony jest do dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości 70% wartości brutto zamówionego przez Klienta towaru, a Klient zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie MW DISPLAYS. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie pozbawia MW DISPLAYS prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza MW DISPLAYS  z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu umowy. MW DISPLAYS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.

Art. 5 Ceny

1. Wszystkie podane przez MW DISPLAYS ceny, są cenami netto i obowiązują loco magazyn MW DISPLAYS ul. Pojdy 38, Czerwionka-Leszczyny

2. Podane ceny nie obejmują opakowania, załadowania, ubezpieczenia, kosztów transportu, cła i ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych.

3. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów lub cenników wynika odrębna waluta.

4. W przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów MW DISPLAYS wynikających z podniesienia cen dostawców MW DISPLAYS lub wahań kuru walut, MW DISPLAYS jest uprawiony do odstąpienia zawartej z Klientem umowy, o ile klient nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.

Art. 6 Wzory

1. Istnieje możliwość zakupu wzorów z cenie najniższej obowiązującej na dany produkt. Wzory obejmują produkty z katalogu MW DISPLAYS w ilości 1 sztuki z rodzaju. Zakupione wzory nie podlegają zwrotom. Dostawa wzorów dobywa się na koszt zamawiającego.

Art. 7 Warunki płatności

1. Płatności dokonywane będą za pomocąc

1. Płatności dokonywane będą za pomocą płatności elektronicznych (przedpłata) lub na podstawie faktur VAT wystawionych przez MW DISPLAYS po wydaniu towaru Klientowi i płatne na warunkach określonych poniżej, o ile Strony w umowie nie określą innych warunków płatności.

a. W przypadku trzech pierwszych zamówień złożonych przez Klienta płatność dokonywana jest gotówką lub poprzez dokonanie przedpłaty.

b. Przy czwartym zamówieniu i dotychczasowych zakupach o wartości większej niż 3000 zł netto, płatność następuje przelewem na konto bankowe MW DISPLAYS w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT.

c. MW DISPLAYS może udzielić dodatkowego rabatu za płatność gotówką. Warunkiem udzielenia rabatu za płatność gotówką, jest brak należności przeterminowanych.

2. Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek MW DISPLAYS. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi kontrahent.

3. Kontrahent składając zamówienie lub zawierając umowę zobowiązany jest podać dokładne dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. MW DISPLAYS nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez kontrahenta danymi.

4. MW DISPLAYS może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości zamówienia.

5. MW DISPLAYS uprawiony jest do cofnięcia wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi przywilejów (rabatów, upustów, płatności z odroczonym terminem płatności) oraz do wstrzymania się z wydaniem przedmiotu umowy, w tym kolejnej partii towaru, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy, w przypadku nie wywiązywania się przez Klienta z warunków finansowych określonych w umowie.

6. W przypadku wystawienia faktury VAT na podmiot inny niż podmiot, który dokonał zamówienia, podmiot, który dokonał zamówienia poręcza za dokonanie płatności przez inny podmiot. W takim przypadku Ogólne Warunki uznaje się za umowę poręczenia.

Art. 8 Reklamacje

1. Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.

2. Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.

3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych pod względem ilościowym, a pod względem jakościowym w ciągu pięciu dni roboczych od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.

4. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej (pocztą elektroniczną) z podaniem towaru, którego dotyczy, ilości, przyczyny reklamacji oraz proponowanego sposobu załatwienia. Partię reklamowanego towaru klient powinien odesłać wyłącznie po ustaleniu z MW DISPLAYS uzgodnionym sposobem wysyłki i w ustalonym terminie. Wysyłka reklamowanej partii towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji oraz ustalenia sposobu i terminu wysyłki uprawnia MW DISPLAYS do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.

5. Po upływie terminów określonych w pkt. 3. niniejszego paragrafu, wygasają uprawnienia klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

6. Firma MW DISPLAYS zobowiązana jest do wypowiedzenia się na temat reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia. MW DISPLAYS ponosi odpowiedzialność z tytułu zdarzeń określonych powyżej do wartości wadliwego zamówienia.

7. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w sytuacji, gdy:

a. towar został zmieniony (przerobiony) przez Klienta lub osobę trzecią (np. dokonano nadruków, naprawy),

b. zgłoszono ją po upływie terminów przewidzianych niniejszym paragrafem,

c. jakość towaru jest zgodna dostępnymi w MW DISPLAYS w chwili składania zamówienia przez klienta wzorami towarów,

d. Klient błędnie korzystał z towaru, nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył towar na części lub nadmiernie go obciążył,

e. Klient lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem, ingerowała fizycznie w towar

f. wada dotyczy towaru pozakatalogowego, tj. wyprodukowanego na specjalne zamówienie.

8. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu płatności.

9. MW DISPLAYS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu, ewentualnie, którym odsprzedali towary/usługi nabyte w MW DISPLAYS.

10. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z towarem opisach, instrukcjach, itd. nie stanowią gwarancji udzielonej przez MW DISPLAYS.

11. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.

12. MW DISPLAYS ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do Klienta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.

Art. 9 Pozwolenie na eksport i import

1. Dostarczone przez MW DISPLAYS towary są przeznaczone do użytku i wykorzystania w kraju dostawy wskazanym przez Klienta. Ponowne eksportowanie towarów wskazanych w umowie – pojedynczo lub w formie zintegrowanej – podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego uzgodnionego z kupującym kraju dostawy. Kontrahent jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem towarów do krajów trzecich.

Art. 10 Prawa autorskie

1. W sytuacji, gdy do wykonania umowy przez MW DISPLAYS konieczne jest wykorzystanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego) lub też praw pokrewnych wymienionym, za zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który prawa te udostępnił MW DISPLAYS w celu wykonania umowy. Jeżeli na skutek realizacji umowy przez MW DISPLAYS naruszone zostaną prawa osób trzecich, Klient na mocy niniejszej umowy, zwalnia MW DISPLAYS od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji umowy praw autorskich, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu przechodzi na klienta.

2. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie lub własności przemysłowej (np. do wzoru użytkowego, znaku towarowego), które mają być wykorzystane w realizacji umowy. Na żądanie MW DISPLAYS Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami autorskimi, które maja być wykorzystane w realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, MW DISPLAYS jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i odstąpienia od umowy.

Art. 11 Poufność

1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego.

2. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania wszelkich informacji podmiotem nią współpracujących.

3. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.

Art. 12 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej albo formy elektronicznej i zawarte muszą być przez umocowanych przedstawicieli stron.

2. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu umowy, w tym kwestie związane z interpretacją postanowień umowy oraz ważnością jej postanowień.

3. Ogólne warunki, stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

4. Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu niniejszej umowy jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd ze względu na siedzibę MW DISPLAYS.

5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują od dnia 15 maja 2013.