POLITYKA PRYWATNOŚCI YOBEE SP. Z O.O.

1. Wprowadzenie

Poprzez niniejszą informację chcielibyśmy w przystępny sposób przybliżyć Ci zasady, jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych w ramach współpracy handlowej i podczas korzystania ze sklepu internetowego MW DISPLAYS, dostępnego pod adresem https://mw-displays.pl/ (dalej: Sklep). Dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła jakichkolwiek zobowiązań.

2. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Yoobee sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka-Leszczyny (44-238), ul. Pojdy 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947439, NIP: 6423235073, REGON 521005534, wysokość kapitału zakładowego 200.000,00 zł (dalej: Administrator).

3. Jakie zasady stosujemy przy przetwarzaniu danych osobowych?

Jako Administrator zapewniamy, że dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zarówno polskimi, jak i unijnymi). Dokładamy najwyższej staranności, aby dane były:

Jednocześnie, poprzez wdrożenie odpowiednich środków i zabezpieczeń zapewniamy właściwą rozliczalność (możliwość wykazania się) z przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka i monitorujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń

4. Czy podanie przez danych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do nawiązania współpracy czy korzystania ze sklepu MW DISPLAYS.

5. Skąd pozyskaliśmy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, z powszechnie dostępnych źródeł (publicznych rejestrów) lub od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy (w razie działania jako jego przedstawiciel).

6. Jakie dane przetwarzamy?

Administrator w ramach Sklepu oraz współpracy handlowej może przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe:

 1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
 2. dane teleadresowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, korespondencyjny / dostawy),
 3. dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych,
 4. dane rejestracyjne firmy (w szczególności NIP, REGON, nazwa firmy, adres, inne dane kontaktowe i niezbędne do dokonania rozliczeń),
 5. dane uzyskane w związku z aktywnością na Sklepie i wykorzystaniem technologii cookies,
 6. inne dane przekazane Administratorowi w związku ze współpracą lub kontaktem.

7. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

 1. Korespondencja mailowa i tradycyjna, formularz kontaktowy, kontakt telefoniczny:

  W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem maila, poczty tradycyjnej, telefonicznie, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, dane osobowe zawarte w tej korespondencji będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy nią objętej. Ewentualnie dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu kierowanej do niego korespondencji oraz na ewentualnej obronie przed roszczeniami lub ich dochodzeniu.

 2. Realizacja umów:
  • Dane klientów i kontrahentów:

   W przypadku nawiązania współpracy z Administratorem, dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy. Ewentualnie dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Natomiast w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z ewentualnymi roszczeniami, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie przed roszczeniami lub ich dochodzeniu.

  • Personel klientów i kontrahentów:

   W związku z realizacją umów Administrator pozyskuje dane pracowników i/lub współpracowników klientów lub kontrahentów, w szczególności dane osób kontaktowych wyznaczonych do realizacji umów, przedstawicieli, pełnomocników, osób wykonujących umowy. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowej realizacji umów. Jednocześnie zakres zbieranych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum i danych o charakterze służbowym.

8. Pliki cookies:

Pliki Cookies to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, za pośrednictwem którego korzystasz z naszej strony internetowej (np. na laptopie, tablecie czy smartfonie). Pliki te są w pełni bezpieczne i nie zawierają wirusów, ani innego złośliwego oprogramowania.

W ramach Plików Cookies mogą być zbierane w szczególności następujące informacje: rodzaj i wersja Twojej przeglądarki, inne informacje techniczne dot. Twojego urządzenia. Korzystanie z plików cookies nie ma na celu identyfikacji użytkowników.

Na ten moment korzystamy wyłącznie z niezbędnych plików cookies. Są one konieczne dla prawidłowego korzystania ze strony MW DISPLAYS, np. dla poprawnego wyświetlania strony lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

9. Jaki jest okres przechowywania danych?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju relacji / aktywności podejmowanej z Administratorem oraz celu przetwarzania:

Okres przetwarzania danych może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora

10. Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi partnerzy biznesowi i inne podmioty wspierające nas w organizacji pracy, marketingu, obsłudze korespondencji, świadczące usługi doradcze/prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, a także nasi pracownicy/współpracownicy, organy i inne instytucje prawne uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

11. Czy dane są przekazywane poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

12. Czy dane są profilowane?

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

13. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa, na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e mail: IOD@uodo.gov.pl

14. Dane kontaktowe Administratora:

Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem lub pod adresem e-mail info@mw-displays.pl